News

พัฒนาระบบอาสาสมัคร กับ การศึกษาบนฐานวิถีชีวิตชุมชน

04/05/2015 16:57
                    ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีที่ผ่านมา (2556-2558)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร...

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยองค์กรชุมชน

15/03/2015 07:39
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยองค์กรชุมชน ชีวิต คือ การศึกษา และองค์ความรู้ หรือวิชาความรู้ทั้งหลายล้วนมีที่มาจากการศึกษาชีวิต       การดำรงชีวิต และการสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตท่ามกลางบริบทต่างๆ กัน  ดังนั้นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน...

การรับเสียงทักท้วงภายใน เพื่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

21/12/2014 16:06
การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำหน้าที่การงานตามที่ตั้งใจไว้ วางเป้าหมายเอาไว้ ในแต่ละวันแต่ละเดือน หรือ แต่ละปีนั้น เมื่อดำเนินไปย่อมประสบกับเหตุการณ์และความเป็นไปด้วยความพึงพอใจและความไม่พอใจ หลายครั้งเสียงจากภายในก็ดังขึ้น เรียกร้องให้เกิดการตัดสินใจอย่างแตกหัก...

เดินภาวนา เรียนรู้เรื่อง "ข้าว" ในวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน

16/12/2014 11:52
ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ร่วมกับ สถาบันปัญญาปีติ แผนงานกิจกรรม เดินภาวนาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการผลิต “ข้าว” ของชุมชนปกาเกอะญอลุ่มน้ำสาละวิน  ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘  กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ รวมตัวพร้อมกันที่...

Fundraising Plan to Support the Community’s Education Management

05/10/2014 13:12
Fundraising Plan to Support the Community’s Education Management Background Ban Mae La Ma Noi and Ban Huay Ma O are sub-villages of Huay Kra Tai and Mae Tor La villages, Mae Sam Lap, Sop Moei, Mae Hong Son province. Previously, the community’s education management was operated by the Hill-tribe...

ห้องเรียนวิจัยแห่งลุ่มน้ำสาละวิน

08/06/2014 14:20
บทเรียนวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความจริง ๓ สัปดาห์แรกของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้ำสาละวิน ในระบบห้องเรียนวิจัยของโรงเรียนซิวาเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโอกาสเริ่มต้นที่สำคัญในการเปลี่ยนพลังภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน...

แผนระดมทุนเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้

26/05/2014 13:55
    ความเป็นมา บ้านแม่ลามาน้อยและบ้านห้วยมะโอ เป็นชุมชนระดับหย่อมบ้านของหมู่บ้านห้วยกระต่าย และหมู่บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน     ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน...

การพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษาบนพื้นที่สูง

11/01/2014 22:48
                การจัดการศึกษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น “อาหาร ยา ผ้า บ้าน” เป็นการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม และให้บทบาทแก่ ผู้รู้ท้องถิ่นและสมาชิกในชุมชน ซึ่งมีการสั่งสมภูมิปัญญาอย่าง     ต่อเนื่อง...

สรุปการดำเนินงานกลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน

08/01/2014 23:11
จากการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถเป็นสรุปบทเรียนโดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นด้านต่างๆ ได้ ๔ ด้านคือ ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (กายภาวนา) ด้านการประสานงานและการสร้างความสัมพันธ์ (ศีลภาวนา) ด้านการเรียนรู้พัฒนาจิตใจของตนเอง...

การหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาบนพื้นที่สูง

24/10/2013 19:29
เยาวชนจิตอาสาช่วยสอนบนพื้นที่สูง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกลทุรกันดารเดินทางเข้าถึงชุมชนยากทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง จึงไม่เท่าทันกับการเรียนรู้ของเด็กในชนบทอื่นๆ หรืออาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบ การเรียนรู้ด้านความเข้าใจภาษาพูด อ่าน เขียน...