การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยองค์กรชุมชน

15/03/2015 07:39

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยองค์กรชุมชน

ชีวิต คือ การศึกษา และองค์ความรู้ หรือวิชาความรู้ทั้งหลายล้วนมีที่มาจากการศึกษาชีวิต       การดำรงชีวิต และการสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตท่ามกลางบริบทต่างๆ กัน  ดังนั้นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน จึงเต็มไปด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา อันมีค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพของชุมชนนั้นๆ

 

การศึกษาจึงควรตั้งอยู่บนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ดี  เพื่อ “พัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”  ส่วนวิชาความรู้ต่างๆนั้นเป็นส่วนที่เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยต่อยอดความรู้  ให้เกิดความเข้าใจที่กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น  และสามารถนำไปพัฒนาชีวิต ชุมชนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น

 

การเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา  จะพาไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีการศึกษาไปตามลำดับ คือ  อยู่รอดอย่างเรียบง่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได้ทางกาย ทำมาหากินและอยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นวิถีชีวิต เกิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ ไปสู่การอยู่อย่างร่มเย็น ลุ่มลึก ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้ทางจิตใจ ไม่ไหลไปตามสิ่งยั่วเย้า มีความสุขจากการทำการงานให้ดีขึ้น  รู้จักหาวิธีแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปสู่การ  อยู่อย่างรู้เท่าทัน รู้รอบ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้ทางความคิด เมื่อรับรู้สถานการณ์และเท่าทันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ก็เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันของสิ่งทั้งหลาย อันพาไปสู่การ อยู่อย่างมีสำนึกต่อส่วนรวม  ถือเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้  พร้อมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ

ให้เกิดผลตามคำแนะนำของศาสตราจารย์ระพี สาคริก “การศึกษา เพื่ออิสรภาพและใจสงบ”

การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน    คือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาปกาเกอะญอลุ่มน้ำสาละวิน   ในการดำเนินวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยงโปว์ และกะเหรี่ยงสะกอ ซึ่งมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม (พุทธ+ผี) ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองให้เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่เย็นเป็นสุข สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสร้างความรู้ ความสามารถในการสร้างความร่วมมือ และความสามารถในการสร้างแนวทางปฏิบัติ 

ปกแผน.docx (902860)

แผนการจัดการศึกษาฯ บ้านแม่ลามาน้อย (๓๐ ม.ค.๕๘).docx (1773332)

ปกหลักสูตร.docx (33442)

หลักสูตรวิถีชีวิต ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน.docx (1311901)