การรับเสียงทักท้วงภายใน เพื่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

21/12/2014 16:06

การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำหน้าที่การงานตามที่ตั้งใจไว้ วางเป้าหมายเอาไว้ ในแต่ละวันแต่ละเดือน หรือ แต่ละปีนั้น เมื่อดำเนินไปย่อมประสบกับเหตุการณ์และความเป็นไปด้วยความพึงพอใจและความไม่พอใจ หลายครั้งเสียงจากภายในก็ดังขึ้น เรียกร้องให้เกิดการตัดสินใจอย่างแตกหัก สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงาน ทำให้หลายครั้งชีวิตต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่  เนื่องจากการตัดสินใจนั้นละทิ้งเป้าหมายที่เคยตั้งใจไว้เดิม  ส่งผลสะเทือนถึงจิตใจภายใน ก็ให้เกิดความเปราะบางเพื่อมิอาจทนอยู่กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้

เราควรทำอย่างไร ? เมื่อเสียงภายในดังถี่ขึ้น เรียกร้องมากขึ้น เช่นนี้

ควรรับฟังเสียงทักท้วงดังกล่าว และทำตามหรือไม่ควรรับฟัง ? หรือควรแกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน กดข่มไว้ด้วยเหตุผลฝ่ายดีต่างๆ นานา ที่เหนือกว่า เพื่อเอาชนะเสียงเรียกร้องดังกล่าวด้วยเหตุผล เพื่อรักษาเป้าหมายความตั้งใจที่มีไว้เดิมให้ดำเนินชีวิตและทำหน้าที่การงานต่อไปได้

ชีวิต จะเป็นไปอย่างไร ? หากเสียงจากภายในเรียกร้องให้เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงานอยู่บ่อยครั้ง จะพบโอกาสใหม่ที่ดีขึ้น หรือเปะปะ จับต้นชนปลายหาประโยชน์อะไรไม่ได้  คำถาม..? มักฟุ้งกระจายอยู่ในความคิด จนก่อเกิดความปั่นป่วนทางอารมณ์ ของผู้ที่กำลังประสบกับเสียงเรียกร้องภายในที่ดังขึ้น...ดังขึ้น...และดังขึ้น

อุปสรรค...อันเป็นเครื่องขวางกั้น และก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องจากภายใน ให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป้าหมายครั้งสำคัญในการดำเนินชีวิตและทำหน้าที่การงาน 

มักเป็นเช่นนี้...บ่อยครั้ง ยามจิตหวั่นไหว และขาดกำลัง

อุปสรรค...ที่ส่งผลให้จิตขาดกำลัง จึงมักจะส่งผลต่อการละทิ้งเป้าหมายของการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงานอย่างมีคุณค่าความหมาย และการได้พบกับโอกาสใหม่ที่สร้างสรรค์ชีวิตให้เจริญขึ้น มี และเมื่อการหักเหของชีวิตเป็นไปเช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า ก็มักจะพกพาเอาจิตวิญญาณที่ขาดกำลัง ขาดสมรรถภาพไปสู่การเริ่มต้นใหม่ การตั้งเป้าหมายใหม่ๆ หน้าที่การงานใหม่ๆ ซึ่งอาจจะดูดี รู้สึกดีในภาวะแห่งการเริ่มต้นเพราะเป็นการจัดสรรใหม่ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจจะความจริงของสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่รายรอบตัวเรา ย่อมเป็นไปตามธรรมดาสามัญของโลกและชีวิต โอกาสใหม่การงานใหม่ก็มักจะพบกับอุปสรรคใหม่ และด้วยต้นทุนเดิมของจิตวิญญาณที่ขาดกำลัง ขาดสมรรถนะในการเผชิญกับอุปสรรค ซึ่งแม้จะเป็นข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย ก็อาจส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงาน เกิดความล้มเหลวได้อย่างง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตคงต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ร่ำไป

ในขณะที่การพัฒนาจิตวิญญาณ และการสร้างกำลังให้จิตใจมีความมั่นคง ไม่หวั่นไหวพรั่นพรึงแม้เผชิญกับอุปสรรค   มักจะสร้างโอกาสในการพัฒนาจิตวิญญาณให้เกิดความสามารถในการก้าวข้ามข้อจำกัดที่เป็นเครื่องขวางกั้น

อุปสรรค...ก็จะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป แต่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นโอกาสในการสร้างสมรรถนะ         แก่จิตใจให้เกิดความสามารถในการดำรงอยู่และเผชิญหน้ากับข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต และการทำหน้าที่การงาน ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เป็นการขยายขอบเขตความสามารถทางปัญญา ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของจิตใจด้วยการบ่มเพาะความเพียรพยายาม ป้องกัน ระวัง และก้าวข้ามข้อจำกัด ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการก่อเกิดปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงานเกิดเป็นคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล อันมีผลสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม

การรับฟังเสียงเรียกร้องทักท้วง ที่ดังขึ้นจากภายใน ยามชีวิตพบเจอกับอุปสรรค จึงเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้มีกำลัง ด้วยการเพียรพยายาม เฝ้าสังเกต ความถี่ที่เสียงทักท้วงภายในดังขึ้น   การรับรู้ความรู้สึก ของเสียงทักท้วงจากภายใน และการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเสียงทักท้วงจากภายใน การกระทำอย่างถูกต้องก็มีโอกาสเกิดขึ้น ด้วยการรับรู้ความรู้สึก ความต้องการของเสียงทักท้วงดังกล่าว

ซึ่งในบางครั้ง เราอาจจะรับรู้ถึงเสียงตักเตือน ทักท้วงจากภายในด้วยความหวังดี แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามวิธีการอันเป็นข้อเรียกร้องที่ติดพ่วงมาด้วย แต่จำเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเสียงดังกล่าวที่ดังก้องขึ้นจากภายใน อันเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องภัยอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง โอกาสในการก่อเกิดแนวทางสำคัญต่อการตั้งรับ ปรับตัว เชื่อมร้อยความร่วมมือ เพื่อแสวงหาทางเลือก สำหรับการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่การงานก็จะมีโอกาสในการยกระดับความรู้ ความสามารถ ความร่วมมือ ด้วยคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

ดังที่กล่าวมาแล้ว “อุปสรรค” จะเป็นโอกาสในการ “ฝึกฝน” ให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา เพียงเราสังเกต รับรู้ความรู้สึก และค้นหาความต้องการที่แท้จริง ของเสียงตักเตือนด้วยความหวังดี  จากภายใน อย่างอ่อนโยน  เพื่อสัมผัสกับโอกาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าความหมาย

บทความ การเรียนรู้เพื่อการรับฟังเสียงด้านในของตนเอง.docx (15679)