การหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาบนพื้นที่สูง

24/10/2013 19:29

เยาวชนจิตอาสาช่วยสอนบนพื้นที่สูง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกลทุรกันดารเดินทางเข้าถึงชุมชนยากทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง จึงไม่เท่าทันกับการเรียนรู้ของเด็กในชนบทอื่นๆ หรืออาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบ การเรียนรู้ด้านความเข้าใจภาษาพูด อ่าน เขียน กับเด็กในเมืองใหญ่ได้

 

แต่ต้นทุนที่สำคัญของชุมชนห่างไกลทุรกันดาร ยังมีให้พบได้เกือบทุกชุมชน โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และความงดงามของวิถีการดำรงชีวิต ที่สามารถดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และที่สำคัญ คือ วัฒนธรรม พิธีกรรม ที่บ่งบอกถึงให้คุณค่าความสำคัญ ต่อการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ อันหมายถึงความยำเกรง ต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น “ป่าสะดือ / ป่าขุนน้ำ”

 

การผนึกเอาเรื่องราวคุณค่า ความดี ความงาม ของท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เชื่อมโยงสู่การสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เด็กๆ ในชุมชนต่างๆ

ให้ได้รับรู้สืบทอดคุณค่าความหมาย จำเป็นต้องมี “ตัวช่วย” ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความสนใจ ใส่ใจ ในการสืบค้นข้อมูล เรื่องราวภูมิปัญญา จากผู้รู้ สำหรับสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการยกระดับ ความรู้ดังกล่าว เพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตของตนและชุมชน

 

การหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาบนพื้นที่สูง.docx (2123470)

พรรณไม้และกิจกรรมดูแลป่า.docx (1137023)