เดินภาวนา เรียนรู้เรื่อง "ข้าว" ในวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน

16/12/2014 11:52

ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ร่วมกับ สถาบันปัญญาปีติ

แผนงานกิจกรรม เดินภาวนาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการผลิต “ข้าว” ของชุมชนปกาเกอะญอลุ่มน้ำสาละวิน 

ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

รวมตัวพร้อมกันที่ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน บ้านแม่ลามาน้อย

วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ออกเดินภาวนาจากบ้านแม่ลามาน้อย สู่ บ้านห้วยกระต่าย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ระยะทาง๖ กิโลเมตร)

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

ออกเดินภาวนาจากบ้านห้วยกระต่าย สู่ บ้านเครอะบอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ระยะทาง๘ กิโลเมตร)

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ออกเดินภาวนาจากบ้านเครอะบอ สู่ บ้านแม่แคะ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ระยะทาง ๖ กิโลเมตร)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ออกเดินภาวนา จากบ้านแม่แคะ สู่ บ้านซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร)

วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

จัดเวทีพูดคุย “ข้าว ในวิถีชีวิตปกาเกอะญอลุ่มน้ำสาละวิน” ณ บ้านซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

*วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทางทีมงาน จะจัดรถรับจากบ้านแม่สามแลบ-บ้านแม่ลามาน้อย

*วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา๑๓.๐๐ น. ทางทีมงาน จะจัดรถรับจากบ้านซิวาเดอ-บ้านแม่สามแลบ

การเดินทางจากแม่สะเรียง-บ้านแม่สามแลบ มีรถโดยสารสองแถว บริเวณตลาด(เช้า) แม่สะเรียง-ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ

 

งบประมาณ

-          ค่าประสานงานในพื้นที่                                                  ๓,๐๐๐                  บาท

-          ค่าอาหารเที่ยง ๕ วัน ๆ ละ๔,๐๐๐ บาท                             ๒๐,๐๐๐                บาท

-          ค่าอุปกรณ์ / นิทรรศการ                                                 ๒,๐๐๐                 บาท

รวมงบประมาณ                                                                     ๓๐,๐๐๐                 บาท

ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ร่วมกับ สถาบันปัญญาปีติ.docx (1209097)