แผนระดมทุนเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้

26/05/2014 13:55

 


 

ความเป็นมา บ้านแม่ลามาน้อยและบ้านห้วยมะโอ เป็นชุมชนระดับหย่อมบ้านของหมู่บ้านห้วยกระต่าย และหมู่บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน     ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของบุตรหลานในชุมชน ดำเนินงานโดยศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา-แม่ฟ้าหลวง  ภายใต้การกำกับดูแลของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)     อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทางโครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน UNDP ได้เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน        ในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ศูนย์อพยพลี้ภัยสงครามฯ ซึ่งบ้านแม่ลามาน้อยและบ้านห้วยมะโอ เป็น ชุมชน ๒ แห่ง จาก ๑๔ ชุมชนเป้าหมายในการดำเนินงานของUNDP โดยมี  การหนุนเสริมครูช่วยสอน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ครั้นเมื่อ UNDP สิ้นสุดการดำเนินงานโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แกนนำเยาวชนในพื้นที่ มีความประสงค์อยากจะเรียนรู้และทำงานต่อในพื้นที่  สถาบันปัญญาปีติ ซึ่งดำเนินงาน กับ UNDP นับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน โดยประสานงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา ด้วยเงื่อนไขโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ส่งผลให้แกนนำเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน องค์กรสาธารณะประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ ๓๗๓๕


กระทั้่งปี พ.ศ.๒๕๕๖ กศน.ซึ่งจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ถ่ายโอนนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เด็กนักเรียนต้องออกจากชุมชนของตนไปอยู่ในหอพัก เพราะโรงเรียนห่างจากหมู่บ้านที่อาศัยอยู่อย่างน้อย ๖ กิโลเมตร กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน   จึงปรึกษาหารือกับสถาบันปัญญาปีติและผู้อำนวยการโรงเรียนซิวาเดอ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มฯ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  ในชุมชนของตนเอง ซึ่งพบว่ามีการจัดการศึกษาในระบบห้องเรียนสาขา โดยใช้หลักสูตรวิถีชีวิตของศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า บ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิรุ่งอรุณได้สนับสนุนการดำเนินงานของแกนนำชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนแก่บุตรหลานของตน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

 


 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มหญ้าแพรกสาละวิน จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน บ้านแม่ลามาน้อยและบ้านห้วยมะโอ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตรวิถีชีวิตปกาเกอะญอ ลุ่มน้ำสาละวิน ในระบบห้องเรียนสาขา ภายใต้การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยโรงเรียนซิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และสถาบันปัญญาปีติ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เรียนในศูนย์การเรียนฯ บ้านแม่ลามาน้อย จำนวน ๑๙ ราย  แบ่งเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษา ๘ ราย ปฐมวัย ๑๑ ราย / ผู้เรียนในศูนย์การเรียนห้วยมะโอ จำนวน ๒๗ ราย แบ่งเป็นผู้เรียนระดับประถมศึกษา ๑๘ ราย  ปฐมวัย ๙ ราย รวมเป็นผู้เรียนทั้งสิ้น ๔๗ ราย

การจัดทำแผนงานระดมทุนเพื่อหนุนเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ของศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน  จัดทำขึ้นเนื่องจาก การจัดตั้งศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ในชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกล ทุรกันดาร เดินทางเข้าถึงได้ยาก มีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนรู้ และการติดต่อประสานงานเท่าทีมีความจำเป็น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในพื้นที่เกิดทักษะความสามารถ ในการสืบค้นความรู้ สำหรับปรับตัวดำรงอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยภูมิปัญญาวิถีชีวิตของตนเองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 

 

 

อนึ่งการระดมทุนตามแผนระดมทุนครั้งนี้ เกี่ยวกับทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอารสถานที่ ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จรับเงินตามยอดบริจาคจริง จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรายได้ ๒ เท่า

 

ที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
๑. พระไพศาล  วิสาโล
๒. ศ.ระพี  สาคริก
๓. ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
๔. ผอ.วัฒนา คุณประดิษฐ์  โรงเรียนซิวาเดอ

 

หมายเลขบัญชีสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษา

 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนจตุจักร เลขที่บัญชี 061-2-02578-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 041-2-28788-2

 

 

กรุณาแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่ที่ถูกต้อง ทาง E-mail: panyapeti@gmail.com

หรือจัดส่ง ชื่อ-ที่อยู่ วันที่โอนเงิน พร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคาร มาที่

ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ตู้ ปณ.32 ปทจ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โดยทางศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวินจะได้ประสานงานกับมูลนิธิฯ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่าน

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานได้ทาง

FB ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน และ www.panyapeti.webnode.com

 

แผนระดมทุน (กรณีความจำเป็นเร่งด่วน)

เพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

 

รายการ

บ้านแม่ลามาน้อย

บ้านห้วยมะโอ

หมายเหตุ

ข้อมูลผู้เรียน

  ช

รวม

  ช

รวม

 

เรียนรู้อารมณ์ จินตนาการ

เด็กเล็ก ปฐมวัย ๓-๗ ปี

  ๔

  ๑๑

   ๖

   ๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

  -

   ๒

  ๘

  ๑๐

 ๑๘

การอ่านออกเขียนได้ แยกแยะเป็น การดูแลช่วยเหลือผู้อื่น สะสมคำศัพท์การคิดเชื่อมโยง การบ่มเพาะทัศนคติ

ประถมศึกษาปีที่ ๒

 ๑

-

   ๑

   -

    -

 

ประถมศึกษาปีที่ ๓

 ๒

-

   ๒

-

-

 

ประถมศึกษาปีที่ ๔

 ๒

   ๓

  -

-

 

รวม

 ๙

๑๐

 ๑๙

  ๑๔

 ๑๗

๓๑

ผู้จัดกระบวนการหลัก

ผู้จัดกระบวนการเสริม

  -         

-

ศึกษาม.ปลาย ๗ คน ศึกษามหาวิทยาลัย ๔คน

ทีมหนุน (สถาบันปัญญาปีติ)

-

-

-

-

-

-

๒ คน

 

 

รายการ

บ้านแม่ลามาน้อย

บ้านห้วยมะโอ

หมายเหตุ

 

กองทุนอาหารกลางวัน

(๒๐ สัปดาห์ ๕ เดือน)

เด็กเล็ก + ประถม

  จำนวน ๒๐ คน x ๑๐๐ วัน x ๕๐ บาท  = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เด็กเล็ก + ประถม

จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐ วัน x ๕๐ บาท  = ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 

รวม ๒ แห่ง

๒๕๐,๐๐๐ บาท

อุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

กระดาษ ๑๐๐ ปอนด์

 

 

๑๐ แผ่น

 

 

๑๕ แผ่น

 

๒๕ แผ่น x ๓๐ =๗,๕๐บาท

กระดาษ A๔

๑ กล่อง

๑ กล่อง

๒ กล่อง x ๕๕๐ = ๑,๑๐๐บาท

กระดาษ Green Read

๕ กล่อง

๖ กล่อง

๑๑กล่อง x ๖๕๐= ๗,๑๕๐ บาท

แผ่นรองเขียน วาดรูป A๔

๒๐ อัน

๓๐ อัน

๕๐ อัน x ๕๐ = ๒,๕๐๐ บาท

กาวลาเท็กซ์

๒ แกลลอน

๓ แกลลอน

๕ Gl x๖๐๐ = ๓,๐๐๐ บาท

เข็มทิศ

๓ อัน

๕ อัน

๘ อัน x ๓๐๐ = ๒,๔๐๐ บาท

เชือกลูกเสือ (๑๐ เมตร)

๘ เส้น

๑๘ เส้น

๒๖ เส้น x ๑๐๐ = ๒,๖๐๐ บาท

ถุงกันน้ำ / เป้สะพายหลัง

๘ ชุด

๑๘ ชุด

๒๖ ชุดx ๑,๐๐๐= ๒๖,๐๐๐ บาท

กระติกน้ำ (พกพา)

๘ ใบ

๑๘ ใบ

๒๖ ใบ x ๓๐๐= ๗,๘๐๐ บาท

รองเท้าบู๊ท

๒๐ คู่

๓๐ คู่

๕๐ คู่ x ๑๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท

เสื้อแจ็คเก็ตกันน้ำ

๘ ตัว

๑๘ ตัว

๒๖ ตัว x ๕๐๐= ๑๓,๐๐๐ บาท

กางเกงขายาวผ้าร่ม(คนละ ๒ตัว)

๑๖ ตัว

๓๖ ตัว

๕๒ ตัว x ๒๐๐= ๑๐,๔๐๐ บาท

ชุดวอร์ม

๒๐ ชุด

๓๐ ชุด

๕๐ ตัว x ๕๐๐= ๒๕,๐๐๐ บาท

รวม

-

-

รวม ๑๐๖,๗๐๐ บาท

สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล (ทุนการศึกษา/ผู้เรียน)

ค่าอาหารกลางวัน           (๕๐บาท  x ๕๐ คน x ๑๐๐ วัน)              ๒๕๐,๐๐๐      บาท

อุปกรณ์การเรียน             (๒,๑๓๒ บาท X ๕๐ คน)                       ๑๐๖,๗๐๐      บาท

สรุปเป็นทุนการศึกษารายบุคคล                                      ๗,๑๓๒                บาท

 

สำหรับผู้บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กรายบุคคล ทางมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

จะออกใบเสร็จรับเงิน ในการบริจาคทุนการศึกษา สำหรับการลดหย่อนภาษีรายได้ของท่านได้ ๒ เท่า